Forstå kilden - Brev

Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby


Spørgsmål til kilden
1. Hvad er det for en kildetype?
2. Hvem er kildens afsender?
3. Hvornår er kilden lavet eller nedskrevet?
4. Er kilden en første- eller andenhåndskilde?
5. Hvem er modtageren?
6. Hvad står der/viser kilden?
7. Hvad er forfatterens mål med kilden?
8. Hvad er kildens synsvinkel eller tendens?
9. Hvilken historisk begivenhed kan kilden belyse?

Renskrevet
16 marts 1881.

Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn

Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om at faa Sønnen der er Smedesvend til Amerika. – For at kunne rejse dertil behøves mindst 200 Kr. foruden at han skal være forsynet med Klæder. Af dette beløb kan jeg skaffe ham 120 Kr. og de manglende 80 Kr. vilde jeg anmode Dem om, så vidt muligt, at tilvejebringe ved frivillige Bidrag i Sognet. Det maa jo anses ønskeligt at blive af med ham og Skatteyderne vil staa sig ved hver at give et lille Bidrag til denne Rejse saa jeg haaber det vil lykkes Dem at skaffe disse 80 Kr. – heraf vil vi forhaabentlig faa 10 Kr. af Etatsråden, altsaa mangler vi kun 70 Kr. Jeg hører vel nærmere fra Dem om det lykkes at skaffe Pengene. – I andre Sogne er det oftere lykkes. –

Venskabeligst
Eggers